HONG KONG พีคแทรม นองปิง

Hong Kong
Start at ฿21,990.00
  • ZGHKG-2302CX
  • 4 วัน 3 คืน
  • 15 คน ออกเดินทาง
  • กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566
Description
สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา

฿21,990.00

Date

© 2024 . All Rights Reserved